തിരുവനന്തപുരം ജില്ല ടെന്നീസ് ചാംപ്യൻസ്ഷിപ്പ് വിജയികൾക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ