കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി- നാലമ്പല ദർശന ബസ് സർവ്വീസ് ആരംഭിച്ചു

കര്‍ക്കിടക മാസാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ആരംഭിച്ച – നാലമ്പല ദർശന ബസ് സർവ്വീസിന്റെ സംസ്ഥാന തല ഫ്ലാഗ് ഓഫ് നടന്നു. ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടായ സഹകരണം സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് […]

കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി നാലമ്പല ദർശന ബസ് സർവ്വീസ് ആരംഭിച്ചു

കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി നാലമ്പല ദർശന ബസ് സർവ്വീസ് ആരംഭിച്ചു കര്‍ക്കിടക മാസാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ആരംഭിച്ച – നാലമ്പല ദർശന ബസ് സർവ്വീസിന്റെ സംസ്ഥാന തല ഫ്ലാഗ് ഓഫ് […]