നിയമസഭ മണ്ഡലം

പത്തനാപുരം

കേരളത്തിലെ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഒരു നിയമസഭാമണ്ഡലമാണ് പത്തനാപുരം നിയമസഭാമണ്ഡലം. പത്തനാപുരം താലൂക്കിലെ പത്തനാപുരം, പട്ടാഴി, പട്ടാഴി വടക്കേക്കര, പിറവന്തൂർ, തലവൂർ, വിളക്കുടി എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളും; കൊട്ടാരക്കര താലൂക്കിലെ മേലില, വെട്ടിക്കവല എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളും ചേർന്നതാണ് പത്തനാപുരം നിയമസഭാമണ്ഡലം. 1957 -ൽ ആണ് നിയമസഭാമണ്ഡലം നിലവിൽ വന്നത്. 2021 ലെ കണക്കുപ്രകാരം 184282 വോട്ടർമാരാണ് മണ്ഡലത്തിലുള്ളത്.