ഫോണ്‍ & വിലാസം

ഓഫീസ് റസിഡന്‍സ് സ്ഥിര മേല്‍വിലാസം
റൂം നമ്പർ S-301 (Old-647)
മൂന്നാം നില
സൗത്ത് ബ്ലോക്ക്
സെക്രട്ടറിയേറ്റ്
തിരുവനന്തപുരം
ടെലഫോൺ: 0471 2518221
0471-2326772

മൊബൈൽ: 9400088111,9446090902
ഇ-മെയിൽ : min.transport@kerala.gov.in
മൻമോഹൻ ബംഗ്ളാവ്
വെള്ളയമ്പലം
തിരുവനന്തപുരം
ടെലഫോൺ: 0471 2729117,
0471-2311238
അപ്പാർട്ട്മെന്റ് 6-C
കോർഡിയൽ കൊറോണ
നന്തൻകോട്
തിരുവനന്തപുരം
695003

മന്ത്രിയുടെ പേഴ്‌സണല്‍ സ്റ്റാഫ്

തസ്തിക പേര് ഫോണ്‍
ഓഫീസ് Mob/ മൊബൈല്‍
അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. എസ്. അനിൽ 0471 2518823 9446300604
അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി. എസ്. ശ്യാമള 0471 2327135 8281918653
അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ 0471 2518221 9447565231
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. ജോ ജോസഫ് 0471 2518221 9447460721
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി. നജ്മ ഹുസൈൻ 0471 2518221 9526005884
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീ. കെ. എസ്. ജെയിൻ 0471 2518221 9447335158
അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി.ജയലക്ഷ്മി എം.വി 0471 2518221 9496154474

വിവരാവകാശം

സംസ്ഥാന പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫീസർ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി
ശ്രീ. കെ. എസ്. ജെയിൻ
0471 2518221
9447335158
അപ്പീൽ അതോറിറ്റി അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി
ശ്രീമതി. എസ്. ശ്യാമള
0471 2327135
8281918653